NYÍRPONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adatkezelési tájékoztató

1.  Bevezetés – Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen honlap üzemeltetője, a Nyírpont Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

A NYÍRPONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4400 Nyíregyháza, Székhely: Szarvas u. 4., Cégjegyzékszáma: C15-09.060.962, Adószáma: 10573617-2-15 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
www.butorfalo.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2.  Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Név: NYÍRPONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4.

Üzlet: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4.

Cégjegyzékszám: C15-09.060.962

Adószám: 10573617-2-15

Bankszámlaszám: 1160 0006  0000 0000  7838 9027

Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU 16 1160 0006  0000 0000  7838 9027

Telefon: +36 (42) 422-008

E-mail: butorfalo@butorfalo.hu

Web: www. butorfalo.hu

2.1.             Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton a butorfalo@butorfalo.hu e-mail címen állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére.

(Plusz információ: Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

3.  Fogalom meghatározások

 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. különleges adat:
 4. faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 6. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 13. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 15. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 16. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 17. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 18. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 19. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 20. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 21. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 22. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 23. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 24. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4.  Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveink

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 4. Cégünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

          Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.

5.  Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

6.  A kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek

köre.

6.1             A Weboldal működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Honlapjaink meglátogatásakor

 • Jogalap: Vállalkozásunk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
 • Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása
 • Időtartama: 2 év
 • Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
 • Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről, akit érdekelnek a bővebb információk, az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Regisztráció a honlapunkon

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A regisztráció/ajánlatkérés/vásárlás időpontja, ip cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 • Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/árajánlat kérő/vásárló valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4.,

– e-mail útján butorfalo@butorfalo.hu e-mail címen,

– telefonon a +36 (42) 422-008 számon.

 • Az adatkezelés jogalapja:
 1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
 2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul:

 A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása,       valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” valamint a „Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció véglegesítése” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az árajánlat kérését/rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk az árajánlat kérését/rendelését feldolgozni.

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

 • Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
 • Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Érdeklődési kör (amennyiben többféle

hírlevél feliratkozási lehetőséget ad a honlap)

 • Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés

üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás

 • Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági
 • Érintettek köre: CRM

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre,  vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikálisan is törljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.

Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna. (Azaz mi nem kényszerítjük semmire az Ügyfeleinket.)

7.  Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.

Cégünk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

Magyarul: Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

Minden számítógépünkön naprakész és erős vírusirtót szoftvert használunk.

8.  Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe, ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

A Profi Tárhely Kft a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

 • Cégnév: Profi Tárhely Kft
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 27.
 • Nyilvántartási szám: NAIH 74049/2014
 • Adószám: 23173080-2-03
 • Képviselő: Nádasdi János
 • Telefonszám: +36 20 254 0866
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
 • Honlap: profitarhely.hu
 1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója:

Társaságunk adó és számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez külső szolgáltatót nem vesz igénybe. Ezen feladatokat a  Nyírpont Kft  munkaviszony keretében alkalmazott dolgozója végzi. aki kezeli a Cégünkkel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban álló természetes személyek személyes adatait, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

A Nyírpont Kft  a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

 • Cégnév: Nyírpont Kft
 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u.4.
 • Cégjegyzékszám: C 15.-09.060.962
 • Adószám: 10573617-2-15
 • Képviselő: Tátrainé Jakó Edit, Tátrai Tiborné
 • Telefonszám: + 36 42 422 008
 1. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól  megkapják a megrendelt termék  kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Futárszolgálat:

A SPRINTER Futárszolgálat Kft. a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét.

 • Cégnév: SPRINTER Futárszolgálat Kft
 • cégjegyzékszám: 01-09-660447
 • Adószám: 12263840-2-43
 • Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@sprinter.hu Adatvédelmi tisztviselő: ugyfelszolgalat@sprinter.hu
 • Képviselő: Hosszú Csilla ügyvezető

A DPD Kft a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét.

 • Cégnév: DPD Hungária Kft.
 • cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141
 • Adószám: 13034283-2-42.
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
 • E-mail: dpd@dpd.hu, Adatvédelmi tisztviselő: adatkezeles@dpd.hu
 • Képviselő: Czifrik Szabolcs (ügyvezető)
 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő
 1. Számlavezető bank:
 • Cégnév: ERSTE Bank Hungary Zrt.
 • Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
 • Cégjegyzékszám: Cg 01-10-041054
 • Adószám: 10197879-4-44
 1. Hirdetés kezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

 • Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-861726
 • Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

 • Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
 • Company Registration Number: 462932
 • facebook.com
 • Contact phone number + 353 1 5530588
 1. Számlázási szolgáltató:

A KBOSS Kft szolgáltató az általa biztosított számlázó program segítségével kiállított számlákat tárolja, teljesíti a NAV által előírt adatszolgáltatásokat . A rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét

 • Cégnév: KBOSS.hu Kft /SZÁMLÁZZ.HU /
 • Székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 57. fsz.4
 • Cégjegy